MICHAŁ MRÓZ
Kształtowanie warstwy plastycznej obrazu filmowego. Scenografia i rekwizyty w filmie Faraon

Rozdział jest próbą zbadania czy podczas realizacji warstwy plastycznej filmu – w szczególności scenografii i rekwizytów – twórcom udało się uchwycić „ducha epoki” faraonów. W kolejnych podrozdziałach ukazany został sposób ukształtowania w procesie twórczym poszczególnych przestrzeni scenograficznych, w których rozgrywa się akcja filmu. Przedstawiona jest rola „żywej scenografii” oraz ogromnych budowli wzniesionych przez ekipę filmową w pustynnych plenerach w okolicach Buchary. Szczególna uwaga zostaje poświęcona wnętrzom świątyń oraz pałacu faraona. Rozróżniona zostaje przestrzeń publiczna i prywatna młodego Ramzesa, a także wskazana zostaje funkcja kobiet i cudzoziemców oraz ich miejsce w przestrzeni.
Dokładnej analizie zostaje poddana rola i wzajemne związki scenografii i rekwizytów w kontekście całości warstwy plastycznej filmu oraz sposób w jaki te elementy budują podstawowe kategorie świata przedstawionego – człowieka postrzeganego jako postać filmową, przestrzeń i czas – oraz tworzą relacje pomiędzy nimi. Zgodnie z zasadami analizy antropologiczno-morfologicznej – w tym wypadku zastosowanej do badania warstwy plastycznej dzieła filmowego – w polu zainteresowań autora obecny jest także sposób zintegrowania scenografii i rekwizytów z innymi elementami współtworzącymi obraz filmowy. Obecne są także odniesienia do scenariusza i scenopisu filmu. Uwzględnione zostały informacje dotyczące procesu twórczego – sposobu realizacji poszczególnych obiektów scenograficznych, atmosfery jaka panowała podczas pracy nad nimi. Ma to na celu nie tylko przekazanie wiedzy na temat powstawania filmu, ale także pogłębienie analizy i interpretacji samego dzieła. Jest to wzbogacenie ustaleń badawczych o wiedzę, w jaki sposób sytuacja, w której znaleźli się twórcy, sposób ich działania czy rodzaj użytych materiałów wpłynął na ostateczny kształt Faraona.
W rozdziale zostały wykorzystane bardzo liczne publikacje prasowe z okresu realizacji filmu, bibliografia dotycząca kultury i sztuki starożytnego Egiptu, liczne wywiady z twórcami, w tym ukierunkowane rozmowy przeprowadzone specjalnie na potrzeby monografii Faraona. Zawarte w rozdziale ustalenia dotyczące starożytnego Egiptu były konsultowane przez autora z egiptologiem.