Paweł Stroiński – doktorant na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Jego główne zainteresowania skupiają się wokół kontekstów kulturowych kina, muzyki filmowej i kina gatunkowego. Przygotowuje pracę doktorską na temat kina wojennego Stanisława Różewicza. Publikował m.in. w „Forum Artis Rhetoricae”, „Annales Universitatis Pedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria”. Autor rozpraw w monografiach: Ut pictura poesis/ut poesis pictura. O związkach literatury i sztuk wizualnych od XVI do XVIII wieku (2013), Antropologia postaci w dziele filmowym (2015), „Faraon”. Poetyka filmu (2016), Doświadczenie wewnętrzne bohatera w dziele filmowym (2017), Nolan (2018), „Wesele”. Filmowa mandala (2018). Pełny wachlarz jego zainteresowań obejmuje również takie zagadnienia, jak: retoryka (przekład artykułu Heinricha Pletta), literatura dawna (stan badań i edycji twórczości Wacława Potockiego), relacja słowo-obraz na przykładzie Pojedynku rycerza chrześcijańskiego tegoż autora oraz relacje między kinem gatunkowym a pamięcią kulturową (na przykładzie Szeregowca Ryana Stevena Spielberga). Jest członkiem redakcji poświęconego muzyce filmowej portalu internetowego FilmMusic.pl oraz działu „Presto Filmowe” w kwartalniku „Muzyka. Film. Sztuka”. Pracuje także jako konsultant muzyczny dla kompozytorów i reżyserów filmowych.

www.filmmusic.pl

www.prostoomuzyce.pl